přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10.

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ
Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřen na zlepšení
kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, NNO
a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Plakát_MAP II_MČ Praha 10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Projektové dny v MŠ Bajkalská, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018853. Cílem je zvyšování kvality vzdělávání. Dotace je čerpána od 1. 11. 2020 na plat školního asistenta a na realizaci projektových dnů ve výuce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu_šabl.III_MŠ Bajkalská

Mateřská škola se od pondělí 9.11.2020 vrací ke svému běžnému provozu, i když ne s plným obsazením personálu. Kdo tedy má i nadále možnost být se svým dítětem doma, moc nám pomůže. Docházku nahlaste do LYFLE, telefonicky, SMS.
Děkujeme.
Část školného za dny, kdy byla MŠ uzavřena (26.10.-30.10.2020), vám bude vrácena v termínu vyúčtování plateb.
Dále u nás ve školce vítám novou posilu, studentku VOŠ pedagogické, brigádnici a dobrovolnici Evu Matěnovou.
Ve školce jsou k vyzvednutí v provozní době vánoční fotografie a výsledky očního vyšetření.

Od pondělí 26.10.2020 bude mateřská škola Bajkalská, na pokyn Hygienické stanice hl. města Prahy, uzavřena z důvodu karantény, minimálně do 29.10.2020 včetně.

Sledujte web a LYFLE pro aktuální informace.

Školní rok zahajujeme v úterý 1.9.2020 pro všechny bez omezení. Řídíme se pokyny a doporučením MŠMT, MZČR, případně KHS Praha. Doporučujeme pohyb rodičů ve školce omezit na nezbytně nutnou dobu a to pouze ve společných prostorech (chodby, šatny). U rodičů nově přijatých dětí, v rámci adaptačního programu, v případě jejich přítomnosti ve třídě, roušky vyžadujeme. U ostatních necháme použití roušek na jejich zvážení. Apelujeme na vaši zodpovědnost a věříme, že do školky, mezi ostatní děti, budete přivádět pouze děti bez zjevných příznaků jakéhokoliv onemocnění! Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno u vchodu, ostatní informace vám rádi poskytnou zaměstnanci školky na místě.

Těšíme se na vás!

Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 1520,- Kč měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku)a dětí s odkladem školní docházky.

Nezapomeňte si od září 2020 změnit trvalé příkazy. Čísla účtů a variabilní symboly zůstávají.

 

Vážení rodiče, praktické pokyny k otevření školky jste obdrželi na LYFLE, zde manuál MŠMT a směrnice.

Pokyny znovuotevření

Manuál MŠMT – provoz do konce školního roku

Na základě Usnesení Rady městské části Praha 10 č. 375 ze dne 12.5.2020 bude obnoven provoz školy od 25.5.2020. Provoz bude z personálních, organizačních důvodů a po zjištění zájmu obnoven pouze v jedné třídě – Koťat. Do konce školního roku se ruší všechny akce, rodiče dětí, které zůstaly i nadále v „domácí péči“ budou v nejbližší době osloveny paní učitelkami Stáňou a Maruškou s nabídkou nepovinných drobných aktivit a spoluprací nad  třídními tably. Tyto děti (spíše jejich rodiče) neplatí úplatu za vzdělávání ani stravné. Vyúčtování všech těchto poplatků proběhne na začátku měsíce července.

Před nástupem přihlášených dětí do školky je třeba odevzdat podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení

Sledujte i nadále tyto stránky a informační systém LYFLE.

Hezké slunečné dny!