Mateřská škola Bajkalská je čtyřtřídní, s dětmi rozdělenými do tříd podle věku. Školní vzdělávací program nabízí kromě všeobecného rozvoje dítěte zaměření na environmentální a ekologickou výchovu a poznávání světa v souvislostech. Podporou pro tyto aktivity jsou například účast v projektu „Záhony pro školky“, členství v síti škol se zájmem o environmentální výchovu – „Mrkvička“ a další aktivity zaměřené na zdravý životní styl. Za dlouhodobé priority považujeme vytvoření školy otevřené všem dětem a rodičům, zdravému životnímu stylu, ekologickým aktivitám, novým myšlenkám, metodám a formám práce, smysluplným mimoškolním aktivitám. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k vytvoření pohody, klidu a porozumění, k navázání vzájemné důvěry a spolupráce mezi všemi aktéry výchovně vzdělávacího procesu.