Do třídy starších dětí s názvem „Vlčata“ dochází dětí zpravidla ve věku od 4,5 let výše + děti s odkladem školní docházky. Třída se obsazuje do maximálního počtu 28 dětí.

Třída je zaměřena na přípravu na bezproblémový vstup dětí do 1. třídy základní školy, práci s dětmi s OŠD, se zvýšenou individuální péčí.  Všemi aktivitami prolíná prožitkové učení a hravé aktivity s důrazem na rozvíjení fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě i k lidem.

Hlavní cíle:

  • Připravit předškolní děti hravou formou na bezproblémový vstup do základní školy, rozvíjet samostatnost a logické myšlení při řešení úkolů, zaměřit se na správnou výslovnost, současně plně uspokojovat a respektovat citové potřeby dětí,
  • Prostřednictvím grafomotorických cviků odstraňovat křečovitost ruky a rozvíjet správné držení tužky, zaměřením na výtvarné, pracovní a hudební činnosti prohlubovat estetické cítění a podporovat vlastní dětskou fantazii.
  • Rozvíjet uplatňování základních společenských návyků, zvládání jednoduchých i složitějších pracovních úkonů, upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi, spolupráci, zdokonalovat pohybové dovednosti, pomáhat vytvářet základní vztahy k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí apod.

Paní učitelky třídy Vlčata pro školní rok 2023/2024:

Stanislava Landová, Radomíra Paulová

Asistent pedagoga:

Anděla Zapadlová