Ve třídě „Louka – Broučci“ jsou zařazeny nejmladší děti, zpravidla po dosažení věku 3 let. Program je zaměřen na adaptaci dětí na docházku do mateřské školy, na seznamování s prostředím školy, na zvládnutí odloučení od rodiny.

Snažíme se o rozvoj sebeobslužných činností u dětí a jejich vedení k samostatnosti. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou přirozeně rozvíjet a vzdělávat, klademe důraz na individualitu jedince. Umožňujeme dětem dostatek přirozeného pohybu nejen ve školce, ale i venku. Přirozený pohyb dětem pomáhá ke správnému držení těla a udržuje je v kondici. Předkládáme dětem dostatek výtvarných činností, rozvíjející jejich kreativitu, uvolňujeme zápěstí a paže pro přípravu na psaní.  Nabízíme činnosti na rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Pomáháme s rozvojem řeči a rozšířením slovní zásoby. Dostatkem volné hry, která dětem umožní se přirozeně projevovat a tvořit, upevňujeme mezi dětmi sociální vazby a možnost projevit své autentické já.

Paní učitelky třídy Broučci pro školní rok 2023/2024:

Veronika Molková, Barbora Šlajerová, Dis.

Asistent pedagoga:

Anežka Pešulová